Aktuality D4

Chcem dostavat mailove spravy         V prípade záujmu o aktuálne informácie mailom zaregistrujte si svoj mail

 


9.01.2020 Ministerstvo Životného prostredia zverejnilo EIA na D4 predloženú NDS na severnú časť Rača-Marianka

 

15.11.2016 Ministerstvo Životného prostredia zverejnilo novú EIA na D4 predloženú NDS na severnú časť link na Enviroportal.

NDS po zápornom stanovisku MŽP SR na budovanie severnej časti D4 zo 17.2.2012, v dnešných dňoch zahájilo pripomienkové konanie novej EIA.Napriek požiadavkám viesť diaľnicu podúrovňovo až po križovatku ku diaľnici pri Stupave (privádzač na D2), je stále 1 km úsek diaľnice navrhovaný nad zemou v násype, viď obrázky.


Vzhľadom na malú vzdialenosť D4 od Marianky bude mať diaľnica výrazný vplyv nielen počas prevádzky ale aj počas výstavby, keďže ide o najdlhší 10,5 km tunel na Slovensku.

Lehota na zaslanie pripomienok je zrejme (treba overiť) pre verejnosť v zmysle listu MŽP 21 dní od zverejnenia na enviroporáli 15.11.2016, takže verejnosť, ak si informáciu správne vysvetľujeme, musí poslať pripomienky do 4.12.2016. Podľa väčšiny opýtaných by sa mala lehota aj pre obyvatelov pocitat od datumu dorucenia na obec, takze by to vychadzali na 12.12.2016.

MŽP doručilo oznam obci Marianka 22.11.2016, takže 21 dňová lehota na pripomienky, podľa všetkého uplynie (ak sa nemýlime) 12.12.2016.

D4-portal-nasyp

D4-zhora-2016

29.10.2014 Vláda SR uznesením č.543/2014 rozhodla o úseku diaľnice D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever –  že ide o výstavbu z naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu podľa § 28 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

22.9.2014 bolo vydané  územné rozhodnutie na úsek Ivanka pri Dunaji - križovatka Rača. Namietali sme, že cesta II/502 (smer Pezinok - Bratislava) nie je komunikáciou, na ktorej môže končiť diaľnica. Z dostupných podkladov k stavbe vyplýva, že hlavným prínosom dopravného prepojenia diaľničnej siete prostredníctvom diaľnice D4 má byť čiastočné odľahčenie cestnej siete spádového okolia Bratislavy a skvalitnenie dopravnej obsluhy dotknutého územia. Realizáciou predmetnej stavby dôjde k porušeniu medzinárodného Dohovoru o hodnotení vplyvu na životné prostredie presahujúceho štátne hranice ako aj národných technických noriem.

17.9.2014 bol z rokovania Vlády SR stiahnutý strategický dokument  „Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných komunikácií – Doplnok č. 3“.  Hlavným cieľom Doplnku č. 3 Nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest je doplniť vedenie diaľnice D4 v trase štátna hranica RR/SR – Jarovce (križovatka s D2) – Ivanka pri Dunaji (križovatka s D1) – Záhorská Bystrica – Stupava juh (križovatka s D2) – Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/RR o dĺžke 49 km. 

16.4. 2014 bol uznesením Vlády SR č.  171/2014 s pripomienkami schválený  "Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020" v Diaľnica D4  nie je súčasťou operačného programu

14.1.2014 bolo vydané záverečné stanovisko  k strategickému dokumentu Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, Doplnok č.3. Odporúčania v strategickom dokumente sú zdržanlivé a požaduje sa v ňom prepracovanie, dopracovanie a úprava strategického dokumentu úseku križovatka Rača – Záhorská Bystrica – Stupava juh – DNV – štátna hranica SR/RR s tým, že treba hľadať nové smerové vedenie tunela Karpaty s ohľadom na ďalšie trasovanie v priestore Marianky a Záhorskej Bystrice. V stanovisku sa uvádza, táto trasa nebola v procese EIA schválená a je odporúčaná len výhľadovo.

11.12.2013 bolo schválené Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1315/2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ (ďalej len „Nariadenie EÚ“) V bode 3 a) článku 17   Nariadenia EÚ je presná definícia čo sa rozumie pod pojmom diaľnica: cit.: „Diaľnica je cesta osobitne projektovaná a vybudovaná pre dopravu motorovými vozidlami, ktorá neslúži na obsluhu s ňou susediacich nehnuteľností“.

 • Jul 2013 . Ministerstvo zverejnilo ďalšiu SEA dokumentáciu http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategicky-plan-rozvoja-dopravnej-infrastruktury-sr-do-roku-2020   Zaslali sme pripomienky a Ministerstvo životného prostredia ich odporúča zapracovať do rozsahu hodnotenia. Naše stanovisko s pripomienkami nájdete tu.
 • Jul 2013 - Dozvedeli sme sa o občianskej iniciatíve Evolučný park Bratislava, ktorého návrh predložili primátorovi Bratislavy. Mal by byť realizovaný formou Prírodnej rezervácie Pramene Vydrice má 480,5 ha (z toho 7,43 ha nelesných pozemkov) a nachádza sa v hornej časti toku riečky Vydrica poniže Bieleho Kríža. Z východu ju ohraničuje červená turistická značka, zo severu žltá. Územie rezervácie koliduje s trasou D4. Viac Bratislavský kuriér 1.7.2013 str.3.
 • Ministerstvo životného prostredia SR aj Hlavné mesto SR Bratislava  zverejnili oznam o posudzovaní strategického materiálu s termínom doručenia stanoviska pre verejnosť 9. a 10. januára 2013

 • 5.1.2013 OZ MK zasiela podnet na Generálnu prokuratúru námietku na postup Ministerstva dopravy pri prerokovaní SEA.
 • 31.12.2012 OZ MK zaslalo stanovisko k správe SEA na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Stanovisko na stiahnutie.
 • 20.12.2012 Ministerstvo dopravy zvolalo stretnutie k záverečnej správe SEA, bez pozvania zainteresovanej verejnosti a dotknutých obcí.
 • 10.12.3012 Ministerstvo dopravy zverejňuje na svojej web stránke strategický dokument Správu o posudzovaní strategického dokumentu „Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných komunikácií – Doplnok č. 3“. Ministerstvo má povinnosť do 5 dní od zverejnenia dokumentu informovať dotknuté obce a zainteresovanú verejnosť.
 • 30.11.2012 sme sa zúčastnili konzultácie k SEA na Ministerstve dopravy
 • 26.10.2012 Zastupiteľstvo BSK schválilo Súborné stanovisko k prípravve invariantného návrhu UPN BSK. Pani Zemanovej sa podarilo do textu stanoviska zakomponovať metodický pokyn pre spracovateľa, že v prípade, že prebehlo EIA/SEA, tak spracovateľ nvrhu musí do textu uviesť základné informácie zo záverečného stanoviska (či sa činnosť odporúča, neodporúča, resp. iné závažné skutočnosti zo záverečného stanoviska).
 • OZ MK uverejnilo informatívny článok k D4 v decembrovom vydaní Mariatálu. Celý časopis na stiahnutie.

Ďakujeme všetkým za záujem a podpisy, p.Kamenickému (hluk), manželom Kminiakovcom (geológia) a pani Zemanovej za odborné konzultácie,
manželom Brestovanským za roznos letákov v Marianke, p. Neumahrovi za tlač letákov a tiež za podnety a aktívnu účasť na verejnom prerokovaní v Lozorne a Marianke.

 • 13.5.2011 Starosta Marianky p. Jurika - navrhované 12-stranové stanovisko zredukoval na 6 stran. Stanovisko obce Marianka
 • 13.5.2011 OZ MK zaslalo starostovi Marianky návrh stanoviska k EIA.

 • 12.5.2011 sa zástupcovia OZ MK a obyvatelia Marianky zúčastnili verejného prerokovania v Lozorne
 • 11.5.2011 sa zástupcovia OZ MK zúčastnili na verejnom prerokovani v Chorvatskom Grobe
 • 10.5.2011 sa zástupcovia OZ MK zúčastnili na verejnom prerokovani na Magistrate hl. mesta Bratislava.